Premena školy zvnútra

Pomáhame školám objavovať a posilňovať potenciál skrytý v ich zborovni

Premena školy zvnútra

Pomáhame školám objavovať a posilňovať potenciál skrytý v ich zborovni

Čo je Premena školy zvnútra?

Premena školy zvnútra je mentoringovo-koučingový program

 • ktorý je zameraný na budovanie kultúry rozvoja učiteľského tímu prostredníctvom kolegiálnej podpory – mentoringu
 • cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania, zlepšenie klímy v škole, zvýšenie aktivít a vnútornej motivácie počas vyučovacích hodín zo strany učiteľov aj žiakov

 • zapojená skupina (min. 25% učiteľského zboru, plus vedenie) tvorí jeden tím, rešpektujú sa však potreby každého jednotlivca

 • okrem podpory a rozvoja učiteľov sa program zameriava aj na podporu vedenia školy

 • učiteľ na sebe pracuje priamo so svojimi žiakmi

Čo získate a zažijete?

Za 12 mesiacov (január – december) je vaša škola intenzívne podporená 250 hodinami rozvoja jednotlivých učiteľov a vedenia školy, prostredníctvom individuálnej a skupinovej práce.

 • 7,5 dňa spoločných školení

 • 4 individuálne supervízie mentoringov pre každého
  prihláseného učiteľa

 • 10 hodín individuálneho koučingu pre riaditeľa

V programe sa stretávate s ďalšími vybranými školami, s ktorými zdieľate skúsenosti a vzájomnú podporu. Každú školu tiež prepojíme na expertných dobrovoľníkov, ktorí vám pomôžu školu naštartovať v napĺňaní vízie a cieľov.

Pre koho je program určený?

Prihlásiť sa môžu všetky základné aj stredné školy bez ohľadu na typ zriaďovateľa a región.

Moderné technológie umožňujú zapojenie aj tým školám, ktoré sa nachádzajú v menej dostupných mestách a obciach.

Individuálne konzultácie s mentorom z Mentórie prebiehajú cez internet prostredníctvom video-hovorov.

Aké sú hlavné ciele a prínosy programu?

Zmeny na úrovni školy:

Bezpečné prostrediekooperatívna kultúra založená na dôvere a otvorenej komunikácií.

Vzájomná odborná podpora kolegov pri osobnostnom i profesijnom raste priamo vo svojich triedach v kontexte hodnôt a priorít školy.

Posilnenie riaditeľa ako lídra pedagogického procesu, smerovania školy a rozvoja ľudí (zavádzanie participatívneho vedenia školy).

Zvýšenie spolupráce a povedomia o silných stránkach kolegov a ich využitie v procese vzájomného učenia sa, efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie a kooperatívneho riešenia problémov.

Zmeny na úrovni učiteľov:

Nastavenie mysle zamerané na kontinuálny rast (posilňovanie a automatizácia reflexie hodín), vrátane agilného myslenia a proaktívneho prístupu.

Modernizácia vyučovacích postupov prostredníctvom
mentoringu.

Rozvíjanie komunikačných zručností (príjímanie a dávanie spätnej väzby a udržanie neformálnej disciplíny).

Zvyšovanie dôvery vo svoje zručnosti a schopnosť zvládať zložité situácie.

Zmena mindsetu učiteľov tak, aby sa z nich postupne stávali sprieVODCOVIA vzdelávaním – “mentori” žiakov a s tým súvisiaca premena školy na bezpečné, podnetné prostredie, v ktorom sa rozvíjajú učitelia i žiaci

Zvyšovanie pocitu zmysluplnosti a radosti z práce spojeného so znižovaním rizika vyhorenia.

Pozrite si krátke video o Premene školy zvnútra

Ako to bude celé prebiehať?

Program prebieha počas 2 školských rokov a pozostáva z modulu pre vedenie školy a modulu pre vyučujúcich. Zapojenie do programu vyžaduje v priemere 4 hodiny mesačne na každého účastníka.

Povedali o programe riaditelia škôl

„Program Premena školy zvnútra u nás na škole výrazne podnietil spoluprácu pedagógov. Od nich samých máme spätnú väzbu, že sledovanie 2. učiteľa na hodine a aj počiatočné nahrávanie vlastnej hodiny, rozširujú pohľad na prácu učiteľa a jeho kvalitu. Prínosná je často nie len inšpirácia a rada od kolegov, ale aj úprimná pochvala a uznanie za dobre odvedenú prácu.“

Vladimír Bálint, manažér školy, e-Škola Prievidza

„V programe Premena školy zvnútra sa neučia deti, ale naši učitelia. Osvojujú si metódy, ako sa navzájom podporovať, pomáhať si, učiť sa od seba. Takáto dlhodobá podpora a spolupráca postupne prináša učenie, ktoré je pasiou pre deti aj pre učiteľov. V mentoringu ide o to, aby sa rola učiteľa premenila na postavu sprievodcu, ktorý žiaka sprevádza vzdelávaním. Všetko toto robíme, aby sme napĺňali našu víziu vytvoriť školu, kde sa všetci dobre cítia, sú inšpirovaní a motivovaní slobodne a zodpovedne rozvíjať svoj potenciál. Je to lákavá cesta, však?“

Jana Marcineková, riaditeľka, SZŠ Bakomi, Banská Štiavnica

„Veľmi sa mi páči to, že sú medzi nami ľudia, ktorí nečakajú na zmenu systému a pokyny “zhora”, ale svojou prácou prispievajú k tomu, aby sa v našich školách aj deti, aj učitelia, aj riaditelia mali lepšie už teraz. Tým, že projekt Premena školy zvnútra prakticky pomáha učiteľom a riaditeľom k zlepšovaniu seba, svojich zručností, vzájomnej spolupráce, efektivity, má to pozitívny dopad nielen na nich, ale aj na deti a ich chuť sa rozvíjať v školách – a to chceme“

Snežana Ďuricová, lektorka programu, Maxman Consultants

„Očakávať zmenu školstva „zhora“ znamená „čakanie na Godota“. Ak sa chce škola posunúť vpred, musí sa udiať zmena zvnútra. Táto zmena znamená aj zmenu v spôsoboch učenia, zmenu v spôsobe komunikácie medzi učiteľmi, žiakmi. Mentoring je ideálny spôsob na získanie nových pohľadov učiteľov na svoju prácu, otvára oči aj ústa všetkým zúčastneným. Pre učiteľov je prípravné dvojdňové stretnutie „zážitkovým učením“ a všetky ďalšie sedenia, rozhovory či mentorovanie nástrojom na sebazdokonaľovanie a tým skvalitňovanie nielen seba, ale aj tých, ktorí sú na ceste s ním.“

Nataša Rokická, riaditeľka ZŠ Ždaňa

„Najväčší prínos Premeny školy zvnútra vnímam v tom, že mení klímu v škole a tiež postoj k tomu, čo znamená rozvoj a ako ho dosiahnuť.“

Jozef Sopoliga, riaditeľ, Evanjelická spojená škola, Martin
„Projekt hodnotíme veľmi pozitívne. Učitelia dokázali prekonať vzájomné bariéry a niekedy určitú uzavretosť. Otvárajú sa pre vzájomné poznanie posúvanie svojich schopností a talentov. Verím, že vďaka programu dokážem vybudovať profesionálny tím mentorov pre našich učiteľov aj do budúcna. Vrelo odporúčam.“
P. Petrovský, Gymnázium sv. Moniky Prešov

„Pocity z mentoringu – je to podporné, povzbudzujúce, búra obavy z hodnotenia našej práce druhými (kolegami, nadriadenými), na ktoré sme zvyknuté zo zaužívaných stereotypov hľadať chyby a nie oceniť pozitíva. Toľko pekných slov sme si ako kolegyne vzájomne nevymenili za celé roky spolupráce, čo teraz za pár mesiacov. Toto je cesta, ktorú treba budovať medzi učiteľmi navzájom, učiteľmi a žiakmi. Lebo v pozitívnej atmosfére sa lepšie pracuje, viac si vážime samé seba, a to nás napĺňa energiou do ďalších aktivít. Všetko, čo tu robíme a učíme sa, je hľadanie pozitív, podporovanie našich silných stránok vhodným spôsobom. Som rada, že som toho súčasťou.“

Alena Feriancová, zástupkyňa riaditeľa, ZŠ Hrničiarska Zvolen

Ako prebieha prihlasovanie a výber do programu?

Do projektu bude vybratých 7-8 škôl, ktoré budú vykazovať najväčší potenciál na zmenu. Dôležitým kritériom zaradenia do projektu sú: silná motivácia pracovať na sebe i na zlepšovaní školy čo najväčšieho počtu učiteľov (minimálne však 25% učiteľského tímu školy), chuť učiť sa a trénovať s kolegami základy mentoringu a tiež aktívne zapojenie vedenia školy.

Je program platený?

Účastnícky poplatok za školu je 1 000 EUR + 100 EUR za každého prihláseného učiteľa. Celkové náklady na program sú mnohonásobne vyššie. Zvyšnú sumu, potrebnú k vykrytiu nákladov, zabezpečí Mentória.

V cene sú zahrnuté tréningy, workshopy (vrátane vyučovacieho materiálu) v rámci riaditeľského aj učiteľského modulu, ako aj individuálne konzultácie s mentormi z Mentórie.

Poplatok nezahŕňa dopravu, ubytovanie a stravu účastníkov na tréningy.

Pre úspešnú realizáciu programu je kľúčové

 • aktívne zapojenie vedenia školy a min. 25% učiteľského zboru školy
 • vytvorenie priestoru v rámci školského kalendára na tréningy a stretnutia učiteľov (komunity vzájomného učenia)
 • pri suplovaní a tvorbe rozvrhu prihliadať na vzájomné návštevy/hospitácie kolegov na vyučovacích hodinách v rámci kolegiálnej podpory
 • otvorenosť účastníkov k inováciám a svojmu rozvoju
 • aktívna participácia zapojených škôl a učiteľov; ochota stretávať sa nad rámec bežných pracovných povinností (v uvedenom rozsahu)
 • pripojenie na internet, počítač s mikrofónom a kamerou (klasický notebook). Slúži na prepojenie so skúseným mentorom z Mentórie počas individuálnych konzultácií.

 • videokamera (prípadne iné zariadenie) ktoré slúži na nahratie vyučovacej hodiny (napr. pre kolegu, ktorý nemôže byť osobne prítomný kvôli rozvrhu). Je možné zapožičať z Mentórie.

Tím programu Premena školy zvnútra

Mgr. Viera Lasáková

výkonný riaditeľ

Mgr. Dávid Králik

mentor

Mária Dečová

mentorka

Tomáš Macko

mentor a lektor

Henrieta Petrovičová

mentorka

Barbora Michnová

mentorka

Andy Profantová

certifikovaná koučka

Jana Balážová

mentorka

Mgr. Alexandra Kuročková

lektorka a koučka

Nenechajte si ujsť informácie o Mentorii

Buďte medzi prvými, komu pošleme aktuálne info o programe. Z newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Ešte pre vás máme

Individuálny rozvojový program učiteľa IRPU

 • 8-mesačný mentoringovo-koučingový program
 • ktorý učiteľom pomáha rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke
 • funguje na základe rozhovorov so skúseným mentorom (10 – 15 stretnutí)
 • je prispôsobený individuálnym potrebám učiteľa
 • učiteľ na sebe pracuje priamo so svojimi žiakmi

Otázky?

Ak si nie ste istí, či je program Premena školy vhodný práve pre vás, radi zodpovieme na vaše otázky.
Ozvite sa nám. 🙂

Viera Lasáková
koordinátorka programu
viera.lasakova@mentoria.sk

Dávid Králik
garant programu
david.kralik@mentoria.sk

Projekt „Premena školy zvnútra“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.