Náš tím IRPU

Viera Lasáková

mentorka, koučka, lektorka a  učiteľka na SZŠ BAKOMI, Členka SAKO (Slovenská asociácia koučov)

Pôsobí deviaty rok ako mentorka , koučka a lektorka v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU) a Premena školy zvnútra. JE výkonná riaditeľka Mentórie.  Je medzinárodne certifikovaná koučka v Brief coachingu ACPT(ICF).

Dávid Králik

mentor, lektor, kouč, učiteľ na SZŠ Félix Trnava

Pracuje desiaty rok ako mentor  a lektor v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU), ktorý viedol a  spoluzakladal a  v programe Premena školy zvnútra školí superviduje učiteľské kolektívy aby sa vedeli vzájomne mentorovať a podporovať v osobnostnom a profesnom raste. Je autorom dvoch mentoringových príručiek pre učiteľov.

Henrieta Drgová Petrovičová

Vyštudovala filozofiu a históriu na UKF v Nitre a v Prahe. V živote jej boli a sú dopriate vzácne stretnutia a priateľstvá s múdrymi a cnostnými ľuďmi, ktorí zásadne ovplyvňujú jej intelektuálny rast a následne profesijné smerovanie. Vďačí im za podporu a povzbudenie vo chvíľach, keď sa vnútorný nepokoj a pochybnosti menia na autentické rozhodnutia. Učiteľstvo od začiatku vníma ako expertnú a zmysluplnú profesiu, osobný záväzok a zodpovednosť. Váži si slobodu, rešpekt a úctu, ktoré považuje za fundamentálne v osobných aj pracovných vzťahoch.

Počas 20 ročnej praxe pôsobila v gymnaziálnom prostredí ako učiteľka, zástupkyňa riaditeľa a posledných osem rokov ako riaditeľka školy. Profesijné skúsenosti nadobudla tiež v pozícii poradkyne hlavnej štátnej inšpektorky pre oblasť osobnostného rozvoja žiakov a ako členka Správnej rady a vedúca odbornej sekcie stredných škôl v Asociácii súkromných škôl a školských zariadení.

S LEAFom absolvovala IRPU pre riaditeľov a následne sa s kolegami pustili do Premeny školy zvnútra. Všetok voľný čas najradšej trávi so svojimi blízkymi doma alebo v prírode. Momentálne si hľadá pre učiteľovanie nové pôsobisko a venuje sa ako mentor učiteľom, ktorým poskytuje partnerskú pomoc a podporu.

Andrea Kolláriková

Učiteľkou chcela byť už od prvej triedy. Vyštudovala angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK. Pracuje ako učiteľka anglického jazyka a výchovná a kariérová poradkyňa v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Absolvovala IRPU a online inkubátor mentorov. Rada sa vzdeláva, neustále hľadá a skúša, ako svoje hodiny obohatiť a učiť zaujímavo a inak. Najdôležitejšie na jej hodinách je vzťah k študentom a klíma. Popri študentoch túži odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti aj ďalším učiteľom.

Ľubica Lutz

Vedie tím učiteľov podnikavosti na medzińarodnej strednej škole. K učeniu pričuchla na dobrovoľníckej stáži v Turecku, pri práci v HR a v designe služieb. Po skúsenostiach v business sektore sa na školskú pôdu vrátila vďaka projektu LEAF Academy. Študentom, učiteľom a organizácíam  pomáha s pretavením nápadov do reality. Obľubuje human centered design a tímovú prácu. Je absolventkou IRPU a mentoringového inkubátora. Je šťastne vydatá a vo voľnom čase sa najradšej nachádza v kresle s čajom, knihou a mačkou.

Marek Matuška

Učil už počas štúdií, lebo sa tej práce nevedel dočkať. Počas 15 rokov na bilingválnom gymnáziu v Žiline prešiel svojím vývojom v mnohých oblastiach, ako učiteľ fyziky a chémie, triedny, koordinátor prevencie, doučovateľ, predseda Rady školy, správca chemickej zbierky a učebníc, vedúci tanečného krúžku… Hoci o niečom podobnom ani nesníval, dnes učí oba predmety aj vo francúzskom jazyku. Je flexibilný, rád sa vzdeláva, organizuje rôzne aktivity, vymýšľa a inovuje – naskočil na vlnu modernizácie vyučovania. Na škole založil krúžok Škola života, každoročný Prírodovedný deň a iné… Vo voľnom čase píše, hrá šach, má rád vlaky, psychológiu a meteorológiu.

Barbora Michnová

Je vyštudovaná učiteľka, ktorá sa pohybovala v oblasti vzdelávania už počas štúdia na vysokej škole. V Rumunsku stážovala na celonárodnom programe neformálneho vzdelávania GROW a v pašovaní neformálneho vzdelávania do školských tried pokračovala aj počas svojej pedagogickej praxe na Slovensku. Už niekoľko rokov sa venuje rozvoju a podpore učiteľov a mladých ľudí cez mentoring.  Okrem vzdelávania má rada umenie, turistiku, srdečných ľudí a v poslednom čase jej učaroval aj brief coaching.

Miška Mozolová

Jej cesta v školstve začala v Austrálii, kde učila anglický jazyk a slovenčinu. Po návrate na Slovensko 7 rokov pôsobila na škole pre intelektovo nadané deti, kde pracovala aj ako metodička anglického jazyka a popri tom učila dospelých na jazykovej škole. Prácu prerušila, aby si na King’s College v Londýne v odbore Aplikovaná lingvistika urobila MA. Neskôr ukončila ďalší MA na Radboud Univerzity v Nijmegene v Holandsku v odbore Vzdelávanie nadaných, počas ktorého sa pre European Talent Centre venovala výskumu podvýkonosti. V priebehu štúdia začala mentorovať dve super dievčatá z osady vo Veľkej Ide a pracovať v komunitnom centre ETP v Podsadku. Momentálne sa okrem mentorovania učiteľov venuje vzdelávacím aktivitám na oddelení Sociálnej integrácie v neziskovej organizácií Človek v ohrození.

Marta Páleníková

Marta naskočila po 20 rokoch materskej dovolenky so šiestimi deťmi na rozbehnutý vlak a začala učiť.
Učí na súkromnej škole v Bratislave, ktorá používa pri výučbe moderné metódy učenia, slovné hodnotenia a učí žiakov prenášať svoje vedomosti a poznatky do bežného života.
Okrem učenia vedie webináre na tému Spätná väzba a Kritické myslenie. Je autorkou metodiky Kuchárska kniha plná receptov ako na reflexiu a spätnú väzbu.
Jej pracovné motto je: Pracujme s deťmi tak, aby naša snaha naučiť žiakov vedomosti a poznatky, nikdy neprevýšila našu snahu vychovať z nich dobrých a empatických ľudí.
Vo voľnom čase sa venuje rodine, priateľom, rada športuje –  beh v prírode, nordic walking, plávanie a „oddychuje“ pri spinningu.

Martina Štesková

Už popri štúdiu na gymnáziu sa venovala autorskému divadlu, najprv ako členka, potom ako vedúca skupiny detí. Po skončení strednej školy nasledovali rôzne pracovné skúsenosti a neskôr jej kroky viedli do Banskej Bystrice, kde  vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na Pedagogickej fakulte UMB. Teoretické vedomosti si už počas štúdia overovala v praxi spoluprácou so ZŠ v Banskej Bystrici, spoluorganizovaním detských táborov a lektorovaním učiteľských seminárov.Momentálne sa venuje práci s deťmi v malotriednej škole na Zaježovej, kde sa veľký dôraz kladie na rozvoj emocionálnej inteligencie detí, na environmentálne uvedomenie, na spoluprácu v trojuholníku žiaci- učitelia- rodičia. Deti sa učia pomocou zážitku, aktívnych metód, pracujú na osobných výzvach, sú veľa v prírode, spolupodieľajú sa na organizácii vyučovania, na hodnotení, plánovaní.

Svoj pracovný život sa snaží skĺbiť aj so svojim rodinným životom a veľkou kopou koníčkov, ktoré ju zaujímajú. Jej život je skrátka jedno veľké dobrodružstvo.

Lucia Šurgošová

Ako dieťa coachovala brata s bábikami na  ZRPŠ u babky na dvore. Po štúdiu psychológie a jazykov a  pobytoch v zahraničí sa vrhla realizovať svoju vášeň asistovať pri raste malých študentov v bilingválnom programe v Bratislave. Okrem vzdelávania sa venuje manželovi,  hudbe, cudzím jazykom a cestovaniu.

Pavol Šípoš

Je učiteľom na Strednej zdravotníckej škole M.T. Schererovej v Ružomberku, ktorý po rokoch klasického učenia znovu našiel motiváciu v novom prístupe k vyučovaniu a žiakom. Je absolventom programu IRPU a Online inkubátora mentorov. Neustále hľadá nové možnosti a príležitosti ako sa posúvať ďalej. Má snahu meniť veci v školstve (a nielen tam) a inšpirovať ostatných. Má rád šport, turistiku, históriu. Je aktívnym človekom.

Gabriela Zelíková

Po štúdiu Obchodnej fakulty s orientáciou na jazyky strávila inšpiratívne roky materskej dovolenky so svojimi štyrmi deťmi. Zaujímala sa o budovanie partnerských a rodinných vzťahov v obč. združení Manželské stretnutia. Vyučuje anglický jazyk na cirkevnom gymnáziu v Trenčíne. Rada organizuje akcie a tématické zájazdy s cieľom spoznávať svet okolo nás a budovať mosty pre vzájomné porozumenie kultúrnych rozdielností. Niekoľkokrát prešla anglický vidiek so študentami a ruksakmi na chrbte. Bavia ju vodné športy a kolobežka. Nadchol ju IRPU  a jeho tím.

Michal Žarnay

Jeho poslaním je pomáhať ľuďom byť lepšími a spokojnejšími. Aktuálne pomáha svojmu rodnému regiónu s inováciami v samospráve a čiastkovo vedie študentov na Žilinskej univerzite. Príležitostne lektoruje, koučuje a mentoruje osobnú produktivitu, neformálne vzdelávanie a rozvoj tímovej kultúry a osobného vodcovstva. Všetok svoj zvyšný čas premieňa na radosť z rodiny a spoločného dobrodružstva pri rozvíjaní vlastného bývania s permakultúrnou záhradou, či pri putovaní na horách alebo v nových kultúrach.V ranom štádiu ho najvýraznejšie vyformovali štúdium aplikovanej informatiky na Žilinskej univerzite, študentská stáž v Londýne a pôsobenie v AIESEC. Na alma mater naplno učiteľsky pôsobil 15 rokov a šíril princípy modelovania, optimalizácie, simulácie, efektívnej komunikácie a podnikania. Popri tom mu voľný čas vypĺňal aj občiansky aktivizmus v OZ MULICA, ktoré podporuje zdravú mobilitu občanov v Žiline a okolí, zlepšovanie seba i druhých v cudzích jazykoch a šport (tenis, bežky, futsal, šach).Snaží sa ísť osobným príkladom pri všetkých výzvach dnešného sveta a neustále sa učiť a inšpirovať seba i druhých. Veľa radosti mu prináša aj nachádzanie synergie v prepájaní rôznych svetov a pomoc akejkoľvek rozvojovej aktivite. IRPU je toho žiarivým príkladom.